Sheduled Tribes of West Bengal

Loading

 1. Asur
 2. Baiga
 3. Bedia, Bediya
 4. Bhumij
 5. Bhutia, Sherpa, Toto, Dukpa, Kagatay, Tibetan, Yolmo
 6. Birhor
 7. Birjia
 8. Chakma
 9. Chero
 10. Chik Baraik
 11. Garo
 12. Gond
 13. Gorait
 14. Hajang
 15. Ho
 16. Karmali
 17. Kharwar
 18. Khond
 19. Kisan
 20. Kora
 21. Korwa
 22. Lepcha
 23. Lodha, Kheria, Kharia
 24. Lohara, Lohra.
 25. Magh
 26. Mahali
 27. Mahli
 28. Mal Pahariya
 29. Mech
 30. Mru
 31. Munda
 32. Nagesia
 33. Oraon
 34. Parhaiya
 35. Rabha
 36. Santal
 37. Sauria Paharia
 38. Savar
 39. Limbu (Subba)
 40. Tamang